بدون عشق
ویدئو

بدون عشق

من سال های زیاد در میان خرافه جنگیدم تا فهمیدم که بدون عشق

نه گیسوان بلندم زیبا خواهد بود

نه چشمان درشت ام

نوشته های مرتبط

احساس خوشبختی می کنی ؟

admin

ای کاش عشق را زبان سخن بود

admin

مکث، تعجب، تعظیم!

admin

ارسال دیدگاه